កន្លែងធ្វើការនៃនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា BA + CAT នៅវិទ្យាស្ថានខេមអេដ

តើអ្នកដឹងទេជាង ៩០% នៃនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ រួមជាមួយសញ្ញាបត្រអន្តរជាតិ CAT ពី ACCA នៅចក្រភពអង់គ្លេស ឆ្នាំសិក្សា២០២៣កន្លងទៅនេះ កំពុងបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិជាច្រើនរួមទាំងវិស័យធនគារ និងធុរកិច្ចផងដែរ?

ចុះឈ្មោះសិក្សាថ្ងៃនេះ https://web.cam-ed.com/beta/ba-register ដើម្បីបង្កើនឱកាសការងារ និងការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនាថ្ងៃអនាគត។